همبستگی انسانی: اخبار، دفاع از بی حجابی در مقابل حکومت،  سیل در سیستان

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: خوشحالی مردم از مرگ رئیسی،عزاداری رژیم و واکنش های جهانی