همبستگی انسانی: اخبار، یاد جانباختگان، خوی یکسال بعد از زلزله

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: اخبار، نامه٨٠٠ زندانی زندان ارومیه در اعتراص به “آزار و اذیت‌”