همبستگی انسانی: اخبار زندان، بازنشستگان، اعتراض مردم  رمشک و آلودگی هوا

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: خوشحالی مردم از مرگ رئیسی،عزاداری رژیم و واکنش های جهانی