همبستگی انسانی- به زبان تُرکی: همبستگی با مردم آبادان

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی