همبستگی انسانی :نگاهی به چند خبر

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ٣۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با ٢١ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی