همبستگی انسانی: گرانی نان و ماجرای “کارت نان”

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ویژه برنامه درباره حسین مرادبیگی(حه مه سو)