همراه: کارزار جهانی نه به اعدام- اعلام “سه شنبه های سیاه” از زندان قزلحصار

اینرا هم بخوانید

برای آزادی زندانیان سیاسی: تشدید فشار و بازداشت بهائیان – کمپین طناب دار را قطع کنید