هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری انتخاب شد

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ۹ نفر را بعنوان هیئت اجرایی حزب به شرح زیر انتخاب کرد:

محمد آسنگران، محسن ابراهیمی، فاتح بهرامی، کیوان جاوید، علی جوادی، شهلا دانشفر، نسرین رمضانعلی، اصغر کریمی و خلیل کیوان. هیئت اجرایی اصغر کریمی را بعنوان رئیس هیئت اجرایی انتخاب کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۷ آوریل ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …