هیچ چیز مقدسی وجود ندارد!

در چند روز گذشته در مدیای اجتماعی ویدیوی دست به دست می‌شود که در آن یک مجری در تلویزیون جمهوری اسلامی یک جوان را که لباس محلی کُردی بر تن داشت را چوپان خطاب قرار داد. تحقیر و توهین در شبکه های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته یک سیاست دیکته شده رو به شهروندان منتسب به ملیتهای تحت ستم بوده است. بارها شاهد توهین و مورد تمسخر قرار دادن لباس، گویش، لهجه و فرهنگ مردم مناطق ایران از کردستان، آذربایجان، بلوچستان، گیلان و مازندران، اهواز، لرستان و غیره بوده ایم. این بار اما مزدور حکومت اسلامی به اینها بسنده نکرد و موقعیت اجتماعی و شغلی چوپان را نیز به عنوان یک شهروند از نظر شغلی مورد تحقیر قرار داد. جمهوری اسلامی و کاسه لیسان این حکومت کاملا آشکارا دست به نفرت پراکنی در بین مردم منتسب به کُرد، تُرک، عرب و فارس و آذری‌ زده تا به این شکل و با ایجاد تفرقه و توهین و بی حرمتی به نحوه پوشش و درجه بندی کردن شهروندان بنا به موقعیت شغلی آنان به بقای حکومت ننگین خود ادامه دهد..
این حکومت ماهیتا ضد انسان است و تلاش می کند با تفرقه افکنی در میان مردم مناطق مختلف ایران دشمنی خود را با شهروندان به نمایش بگذارد. از نظر من هیچ چیز مقدسی وجود ندارد، نه پوشش لباس و نه زبان و نه هیچ چیز دیگری. لباس تنها یک پوشش است و زبان وسیله ارتباط با دیگران، اما مساله بر سر سیاستی است که جمهوری اسلامی بوسیله مزدورانش در تلویزیون ها و رسانه هایش به تفرقه افکنی و توهین و تحقیر انسانها دامن میزند و باید پاسخ این زبان درازی ها و لیچار گویی و فرافکنی ها را داد و آنرا محکوم کرد. این سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن هیچ کمکی به بقای عمر ننگین حکومت جهل و جنایت و تبعیض و مافیای جمهوری اسلامی نمیکند. مردم حق دارند به زبان مادری درس بخوانند و آواز بخوانند هر لباسی در هر مراسمی و در هر اماکنی بپوشند و هر موقعیت شغلی اجتماعی داشته باشند و هیچ دولت و هیچ کسی این حق را ندارد مردم را از آنچه به آن باور و عقیده دارند منع کند. انسان یکبار به دنیا میاید ‌و هر کسی آزاد است هرگونه که میخواهد فکر کند. حکومت فاشیست اسلامی ابتدایی ترین حقوق مردم را لگدمال کرده، ابتدایی ترین آزادی ها را از مردم سلب کرده و با خرافه گویی و اعتقادات ماقبل تاریخی می کوشد افکار و اعتقادات و آزادی‌های مردم را از آنان بگیرد، که تا به امروز هر سیاستی را اتخاذ کرد مردم جوابش را دادند و هر بار مجبور به عقب نشینی شده است. مردم شادی، رفاه و آزادی میخواهند نه حکومت گریه و زاری و مزخرفات اسلامی!!
به امید یک دنیای شاد و برابر برای همه مردم در ایران
زنده باد سوسیالیسم
٢٨ دی ٩٩
۱۷ ژانویه ۲۰۲۰

ایسکرا ۱۰۷۶

اینرا هم بخوانید

هویت ما انسان و انسانیت است

کمونیسم ما کمونیسم کارگری، متفاوت تر از هر کمونیسمی است که بسیاری دیگر تحت عنوان …