٣٤٨٨ ساختمان پرخطر و ١٢٩ساختمان بحرانی و پرخطر در تهران وجود دارد.

افکار نیوز، درحال حاضر در کلان شهر تهران، 33000 ساختمان ناایمن، 23561 ساختمان کم خطر وجود دارد. اما نکته قابل توجه و فاجعه بار این است که اکنون ٣٤٨٨ ساختمان پرخطر و ١٢٩ ساختمان بحرانی و پرخطر وجود دارد.

اینرا هم بخوانید

نماینده سازمان ملل از عدم حضور زنان در نشست آتی با طالبان در دوحه دفاع کرد

روزا اُتونبایوا، مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان از عدم حضور زنان افغان در …