پاسخ: برجام، جنگ اوکراین و وضعیت اقتصادی حکومت

اینرا هم بخوانید

نگاه به چپ: زمینه ها و تاثیرات حمله نظامی روسیه به اوکراین