پاسخ: جمهوری اسلامی و سوء قصد به سلمان رشدی

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری