پاسخ: نگاهی به درگیری مسلحانه در اردوگاه حزب کومه له کردستان

https://www.youtube.com/watch?v=mPzn_wAj-Gg

اینرا هم بخوانید

رویدادها: کمپین مالی و ضرورت کمک مالی به حزب کمونیست کارگری ایران و تلویزیون کانال جدید