پخش زنده: علیه جنایت ایادی جمهوری اسلامی بخاطر مسموم کردن سریالی و عمدی دانش آموزان وسیعا اعتراض کنیم

اینرا هم بخوانید

نه به اعدام: نگاهی به اعدامهای اخیر و روز جهانی علیه همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی و دوجنسیت هراسی