پخش مستقیم: از مردم معترض کازرون حمایت کرده و جنایت جمهوری اسلامی در این شهر را محکوم کنیم-۱۷ مه ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها