پدر مهسا و شعله ور تر کردن انقلاب – بابک یزدی

مندرج در ژورنال شماره ۴۹۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

حدود یکماه به سالگرد انقلاب مهسا “ژینا” امینی باقیست. فعالین و دوستداران انقلاب “زن زندگی آزادی” در داخل و خارج کشور در تدارک بزرگداشت این روز بزرگ هستند. این روز را می شود و باید به یکی از روزهای تعطیل رسمی و سراسری در تاریخ آینده ایران به ثبت رساند و بزرگ داشت!
در داخل کشور شعارهای بزرگداشت مهسا طنین افکنده و خیل عظیمی از افراد و جریانات در تدارک بزرگداشت این روز هستند. در خارج کشور نیز نیروها و فعالین مختلف در ده ها شهر اعلام برنامه کرده اند. همین آماده باش برای دور دوم انقلاب حکومت اسلامی و همه مزدورانش را وحشت زده تر کرده است.

واحدهای خارج کشور حزب کمونیست کارگری نیز بیشترین سعی و تلاش خود را خواهند داشت تا در کنار حامیان و دوستداران انقلاب مهسا با نیروها و افرادی که در این راستا فعالند از خواسته های انقلاب مردم دفاع کرده و در تدارک سازماندهی اعتراضات هر چه وسیع تر در خارج از ایران هستند.

حزب ما همه مخالفین رژیم و حامیان انقلاب زن زندگی آزادی را به صفی متحد و در کنار هم در این روز علیه رژیم دعوت می کند. خارج کشور باز می تواند صف های متحد و یکپارچه حامیان انقلاب را در ظرفیت های هزاران و ده ها هزار نفره به میدان بیاورد و قدرتی باشد تا به همه دولت ها نشان بدهد انقلاب ایران تا سرنگونی این حکومت جنایتکار به پیش می تازد.

یک اقدام بازدارنده حکومت اخطار به خانواده های جانباختگان و فعالین ضد حکومتی است که در خانه بمانند و دست به اعتراض نزنند. در راستای این سیاست، از وحشت خروش مجدد انقلاب زن زندگی آزادی از پدر مهسا خواسته که در بزرگداشت مهسا مراسم نگیرند! پدر مهسا البته با شهامتی مهساگونه جواب داده است که: “جون من از جون دخترم مهسا عزیزتر نیست. یک مرگ پیش دارم و یک جون. دخترم کجا رفت منم همانجا خواهم رفت، پس سالگرد خواهم گرفت تازه از همه جهان هم بهم پیام دادن و اعلام آمادگی و همبستگی کردن و من هم با دیده منت قبول کردم و سالگرد خواهم گرفت”.

همراه با پدر و خانواده زنده یاد مهسا و ده ها فراخوان و صدها جریان در داخل و خارج از ایران “همه با هم” انقلاب مهسا را شعله ورتر کنیم.

اینرا هم بخوانید

آغاز اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از کانادا- بابک یزدی

اخیراً دولت لیبرال سیاست‌های جدی‌تری علیه رژیم اسلامی ایران و مقامات و وابستگان آن از …