پوستر های هشت مارس

march8-2017-5

march82017-1

 

march82017-2

march8-2017-4 - Copy

march8-2017-6

march8-2017-7

march82017-3march8-2017-8

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …