پوستر کمپین برای آزادی کارگران زندانی بمناسبت اول مه: فورا آزادشان کنید!

اینرا هم بخوانید

قاتلین کودکان را بایکوت کنید!