پیام ترامپ، کشمکش دو قطب ارتجاعی و ذوق زدگی اپوزیسیون راست

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری