پیام جمعی از زندانیان اعتصابی سه شنبه ها در زندان های مختلف

پیام جمعی از زندانیان اعتصابی سه شنبه های سیاه در زندان های مختلف ایران:

مردم شریف و آزاده ایران

ما جمعی از زندانیان طی هفت هفته گذشته در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام، هر سه شنبه اعتصاب غذا کرده ایم.

امروز نیز در آخرين  سه شنبه سال برای هشتمین هفته به یاد تمام جانباختگان  دستگاه سرکوب استبداد دینی به ویژه به یاد همه اعدام شدگان در اعتصاب غذا هستیم.
هدف ما از کارزار سه شنبه های سیاه و این اعتصاب هفتگی جلب توجه افکار عمومی به این مهم بود که اعدام قتل حکومتی، مجازاتی بدون بازگشت  و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است.

ما از حمایت تمام کسانی که به هر شکل به کارزار سه شنبه های سیاه  برای نه به اعدام پیوسته و صدای ما شده اند صمیمانه سپاسگزاریم.

اینک و در آستانه سال نو و فرا رسیدن بهار طبیعت ، ضمن تبریک آن به عموم هموطنان،  امیدواریم که سال جدید سال پیروزی  مردم ایران و تحقق آزادی و عدالت باشد، و به زودی در جامعه ای عاری از تبعیض، خشنونت، استبداد و استثمار،  ساختاری متضمن رعایت حقوق بشر برای همه شهروندان پدید آید و احکام قرون وسطایی چون اعدام لغو گردد.

ما اطمینان داریم دور نیست آن روزی  که با تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش هیچ شهروندی به خاطر عقیده و اندیشه اش اسیر سرکوب و بی داد استبداد نشود. اما تا آن روز، ما از درون زندان های حکومت ،رسالت اخلاقی خود می دانیم که در سال پیش رو نیز از درون زندان به اعتراض خود علیه اعدام ادامه دهیم.  و از همه وجدان های بیدار وانسان های آزاده می خواهیم در این راه ما را یاری دهند.

در آخر با توجه به گزارش روزهای اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل و تاکید بر ضرورت محکومیت بین المللی  نقض حقوق بشر و اعدام در ایران، باور داریم که پیروزی مردم و تحقق عدالت جز در سایه اتحاد و همبستگی خود مردم ایران امکان پذیر نیست، و در مورد توقف ماشین اعدام نیز بر اتحاد و عمل جمعی برای توقف اعدام بدون در نظر گرفتن عقیده، ملیت، قومیت، مذهب و نوع اتهام محکومان تاکید نموده و در پیمودن این راه دشوار دست یاری به سوی تمام وجدان های بیدار و آزاده ایران و جهان دراز می کنیم.

جمعی از زندانیان اعتصابی سه شنبه های سیاه در زندان های:

قزل حصار
اوین
کرج
مشهد
خرم آباد
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …