پیام حمید تقوائی لیدر حزب کمونیست کارگری به مردم مبارز خوزستان

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …