پیام حمید تقوائی درباره جنایت تروریستهای اسلامی در افغانستان۱۲ خرداد۱۳۹۶- ۲ ژوئن ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها