پیام همبستگی معاون اتحادیه پست کانادا در حمایت از کارگران ایران و برای آزادی اسماعیل بخشی

بدنبال تماس داود آرام عضو کمپین برای آزادی کارگران زندان با اتحادیه پس کانادا، دیو بلسکنی معاون اتحاد پست کانادا در پاسخ به نامه اضطراری این کمپین در رابطه با حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی، در آکسیونی که به این مناسبت  در روز اول دسامیر در اتاوا برگزار شده بود، شرکت و پیام همبستگی داد. وی در پیام خود میگوید:”ما در کنار رفقا، خواهران و برادران کارگر خود در ایران هستیم و از تلاش و مبارزه هر روزه آنان برای یک زندگی بهتر و یک دنیای بهتر دفاع میکنیم”. او در سخنانش خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی و تمام بازداشتی های هفت تپه و کارگران زندانی در ایران شد. دیو بلسنگی همچنین اطلاع داده است که به زودی نامه حمایتی خود از کارگران هفته تپه را برای “کمپین برای آزادی کارگران زندانی” ارسال خواهد کرد. کارزار برای آزادی اسماعیل بخشی و در دفاع از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران در ایران در سطح بین المللی با قدرت به جلو میرود.

shahla.Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

December 2, 2018

 

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …