چشم انداز سوسیالیسم در ایران بحثی در مورد ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی سوسیالیسم بعد از انقلاب صنعتی چهارم و امکان پذیری سوسیالیسم در ایران. ارائه دهنده: حمید تقوائی

انجمن مارکس کانادا برگزار می کند
چشم انداز سوسیالیسم در ایران
بحثی در مورد
ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی سوسیالیسم بعد از انقلاب صنعتی چهارم
و امکان پذیری سوسیالیسم در ایران
ارائه دهنده : حمید تقوائی
جمعه ۹ فوریه ۲۰۲۴ ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر
آدرس
Thornhill Community Centre
7755 Bayview Ave,
Thornhill On. L3T 4P1
کانادا- تورنتو
تلفن تماس 7138 471 416

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …