کابوس انقلاب و هراس جمهوری اسلامی

همه ساله شاهد بودیم که دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آذرماه شروع می کرد به پخش کردن برنامه هایی از قیام بهمن سال ۱۳۵۷ و یا فیلم هایی را در تلویزیون و سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می کرد که با هزار چسب و سریش داستان فیلم ها را بچسباند به موضوعات انقلاب. از فیلم های آبدوغ خیاری که در آن ها نقش طرفداران خمینی با هزار رفو بزرگ نمایی می شد تا فیلم هایی که در آن ها انقلابیان چپ و کمونیست، در حاشیه و شکست خورده و به بن بست رسیده به تصویر کشیده شده بودند.  اما امروز که ۱۰ بهمن است و به قول جمهوری اسلامی آغاز دهه ی فجر!! هنوز هیچ فیلم و سخنرانی و مصاحبه ای در باره ی تظاهرات و راهپیمایی های انقلاب ۵۷ در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشده است.

علت این کار چیست؟

سران جمهوری اسلامی نمی خواهند صحنه های قیام و راهپیمایی ها و مرگ بر شاه نمایش داده شود. زیرا هنوز یک ماه از خیزش سراسری و اجتماعی مردم نگذشته و هر شب و بطور مشخص و عینی همین دیشب(۹بهمن) حداقل در سه شهر، مردم به خیابان آمدند و علیه فجایع این رژیم منحوس شعار داده اند و دو روز پیش یک زن نترس در رشت، آخوندی را زیر مشت و لگد گرفت، رژیم نمی خواهد صحنه های تظاهرات براندازی در هر خانه ای دوباره نمایش داده شود و خیزش ماه قبل را تداعی کند.

این اولین بار نیست که رسانه های حکومت از سرفصل های تاریخی اواخر پهلوی و اوایل انقلاب ۵۷ طفره می روند. سال هاست که هیچ مراسم یادبودی به مناسبت روز ۱۷ شهریور که روز کشتار وسیع مردم در میدان ژاله بود، برگزار نمی کنند.

سران جمهوری اسلامی، همیشه و بویژه از سال ۱۳۸۸ از انقلاب میترسیدند، علی الخصوص که در ماه گذشته زهر چشم ترسناک تری از مردم خشمگین دیده اند.

10 بهمن 96 – 30 ژانویه 2018

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …