کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد.کارگران همکاران بازداشتی را آزاد کردند.خانواده های کارگران باید به میدان بیایند!

کارفرمای کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از اینکه متوجه شد ۴۸۰ کارگر کارخانه مصمم اند به اعتراض خود ادامه بدهند تا ۵ تا ۱۶ ماه حقوق معوقه خود را از حلقوم کارفرما بیرون بکشند، در هماهنگی با ارگانهای حکومت تصمیم گرفت کارخانه را تعطیل کند. کارخانه روز ۲۴ بهمن یعنی در ۳۸ مین روز اعتراض کارگران تعطیل شد. همزمان با تعطیل کارخانه کارفرما مسئولان فرمانداری مسجد سلیمان به کارگران قول دادند که مطالبات آنها را روز ۲۶ بهمن پرداخت کنند و کارگران تصمیم گرفتند موقتا به تجمع اعتراضی خاتمه دهند. اما همزمان صبح امروز ۲۵ بهمن سه نفر از کارگران توسط نیروهای سرکوب حکومت بازداشت شدند که با اعتراض کارگران پس از چند ساعت آزاد شدند. بازداشت کارگران به قصد مرعوب کردن آنها و ممانعت از ادامه اعتراضات کارگران است. لازم به توضیح است که هفته قبل نیز کارفرما سعی کرد با تهدید کارگران به اخراج، آنها را وادار به کار کند اما کارگران مرعوب تهدید او نشدند.

کارگران قادرند جلو تعطیلی کارخانه را بگیرند. ۳۸ روز اعتراض نشان داد که کارگران از اتحاد و اراده محکمی برای مبارزه برخوردارند. ضعف آنها این است که نیروی خود را به میدان نیاورده اند. تجربه کارگران هپکو در هفته گذشته نیز نشان داد که همراه کردن خانواده های کارگری و مردم شهر عامل موثری در موفقیت کارگران است. باید خانواده ها به میدان بیایند و همبستگی مردم شهر و هزاران خانواده کارگری دیگر که در موقعیت مشابهی هستند را جلب کنند.

حزب کمونیست کارگری کارگران سیمان مسجد سلیمان و خانواده های آنها را به یک مبارزه متحد و مستمر برای تحقق خواست هایشان فرامیخواند. حزب کارگران را به برپایی مجمع عمومی برای تصمیم گیری متحد و یکپارچه و اطلاع رسانی هرروزه به مردم فرامیخواند و از مردم شهر میخواهد به هر شکل که میتوانند از خواست های بحق کارگران در مقابل کارفرمای مفتخور و ارگانهای حکومتی همدست او حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳ فوریه ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …