کارگران در هفته ای که گذشت

 

هفته گذشته شاهد تحرکی بیسابقه در جنبش کارگری بودیم. تجمع پانزده هزاره بازنشستگان در مقابل مجلس، اعتصاب قدرتمند و یکپارچه ٤ هزار کارگر نیشکر هفت تپه و شرکت فعال خانواده ها در این اعتراضات، تجمع همزمان کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان با شرکت خانواده ها، کارزار پرستاران برای دریافت حق کارانه شان از جمله سر تیتر های مهم این اعتراضات در هفته گذشته هستند.

تجمع بزرگ بازنشستگان برگزار شد

روز ١٩ آذر بنا بر فراخوان از قبل اعلام شده، تجمع پانزده هزار نفری بازنشستگان در مقابل مجلس اسلامی بر پا شد. بازنشستگان تجمع این روز را مهمترین تجمع سال ٩٦ خود نام گذاشتند. در این روز معلمان بازنشسته، بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی با شعارهای یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، اتحاد، اتحاد، خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون، دولت، مجلس، بس است فریب ملت، عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، حقوق بازنشسته زیر عبا است امروز، اعتراض خود را به فقر، تبعیض و بیحقوقی اعلام داشتند. حضور بازنشستگان صنایع فولاد نیز در این تجمع برجسته بود. پلاکارد ما خواهان افزایش حقوق به میزان ٤ میلیون تومان خط فقر می باشیم، یکی از پلاکاردهای برجسته این تجمع بود. در این روز گارد امنیتی اجازه رفتن به جلوی مجلس را به تجمع کنندگان نمیداد و یک لحظه شورانگیر این تجمع اعتراضی، شکستن سد نیروی گار ویژه با هجوم ازدحام وسیع جمعیت و عزم راسخ بازنشستگان برای برپایی تجمع اعتراضی شان بود. این چنین بود که در ١٩ آذر جمعیت پانزده هزار نفره بازنشستگان ٥ ساعت در خیابان ایستادند و شعار دادند و در پایان نیز با شعار تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم بر تداوم مبارزاتشان پای فشردند.

در تجمع ١٩ آذرتوسط افرادی شعار الله اکبر سر داده شد و تعداد کمی هم همراهی کرد. این هشدار دهنده است. این شعار ها را به تجمعات اعتراضی ما می آورند تا صف اعتراض ما را متفرق کنند و حرکت ما را در چهارچوب نظام قلمداد کنند. اجازه ندهیم.

در لحظاتی از این تجمع تلاش های از سوی افراد معینی که همیشه تلاششان کنترل و محدود کردن دامنه اعتراضات است، سخنانی در وصف مقامات و غیره ارائه شد، اما این تلاش ها با شعارهای اعتراضی جمعیت عظیمی که در اعتراض به فقر و تبعیض به خیابان آمده بود، عقب زده میشد. از جمله از میان افرادی از همین دست در آخر تجمع بزرگ این روز، هیاتی خود گمارده تحت عنوان نمایندگان بازنشستگان به مذاکره با مجلسیان نشستند، اما بعد بدنه معترض بازنشستگان اعلام کردند که آنها هیاتی برای مذاکره نداشته اند و تا وقتی به خواست هایشان پاسخ داده نشود، این اعتراضات ادامه خواهد یافت.

نکته قابل توجه دیگر قطعنامه ای بود که تحت عنوان قطعنامه ١٩ آذر ارائه شد. قطعنامه ای که به هیچوجه بیانگر خواستهای اعتراضی بازنشستگان که در شعارهایشان آنها را فریاد میزدند نبود. قطعنامه ای که تلاش داشت کل این حرکت اعتراضی قدرتمند را در چند عبارت اجرای قانون خدمات کشوری و همطرازی و غیره محدود کند، که این نیز از موضوعات دیگر نارضایتی بازنشستگان در بعد از این حرکت بزرگ اعتراضی بود.

جالب اینجاست بعد از این حرکت عظیم اعتراضی، جریانات راستی که دست را باخته بودند و عروج چپ و رادیکالیسم را بیش از هر وقت در اعتراضات هزاران بازنشسته شاهد بودند، با اعلام اینکه حرکت ما سیاسی نیست، به قول خودشان سعی کردند از حرکت ١٩ آذر “اعاده حیثیت” کنند. اما حرکت بزرگ ١٩ آذر و شعارهای کوبنده اش یک اتفاق سیاسی مهم است که در مبارزات بازنشستگان ثبت شد و نمیتوان آن را با چنین تشبثاتی مخدوش کرد.

خلاصه کلام اینکه تجمع روز ١٩ آذر بازنشستگان درسهای گرانبهایی برای ما به جا گذاشت. اعلام فراخوان این تجمع از قبل، خطاب آن علاوه به بازنشستگان به شاغلین و خانواده ها و بسیج اجتماعی وسیعش، شعارهای رادیکال و تعرضی آن از جمله دستاوردهای مهم این حرکت اعتراضی بزرگ است که مدیای اجتماعی ابزار مهم سازماندهی اش بود. تجمع ١٩ آذر بازنشستگان را امروز در موقعیت قدرتمنند تری قرار داده است، با اتکاء به این قدرت و این دستاوردهاست که میتوان برای پیگیری خواستها که اساسا خواستهای همه مردم است به جلو گام برداشت. زنده باد بازنشستگان

تجمع همزمان کارگران فولاد و ذغالسنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان

روز ٢٠ آذر بازنشستگان فولاد در کرمان بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده همراه با کارگران ذغال سنگ و خانواده هایشان در مقابل صندوق بازنشستگی این شهر تجمع کردند و با شعارهای حقوقهای بموقع حق مسلم ماست و یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، اعتراضشان را اعلام کردند. ١٨٣ کارگر بازنشسته ذغال سنگ کرمان از نیمه دوم سال ٩٢ تاکنون بابت سنوات پایان کار خود بصورت میانگین از ٩٠ تا ١٥٠ میلیون تومان طلبکارند. حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده است. در همین رابطه این کارگران در ٢٧ آبانماه در میدان ٢٢ بهمن کرمان تجمع داشتند و به آنها قول داده شده بود که حقوق آذرماه آنان فوری و حقوق آبانماه شان تا پنجم آذرماه پرداخت شود.

٥٠٠ کارگر بازنشسته فولاد کرمان نیز به تاخیر دوماهه حقوق آبان و آذر ماه آنان و وعده های پوچ مسئولین و مشخص نبودن اوضاع حقوق و درمان پایدارشان اعتراض دارند. این کارگران در رابطه با این موضوع قبلا نیز در ٢٢ آبانماه تجمع داشتند.

بازنشستگان فولاد مدتهاست که در شهرهای مختلف در اعتراض به سطح نازل حقوقها، وضع ناروشن بیمه درمانی ، تعویق پرداخت حقوقها در اعتراض هستند. این کارگران در تجمع اعتراضی بزرگ روز ١٩ آذر بازنشستگان در مقابل مجلس نیز حضور چشمگیری داشتند.

٨٥ هزار بازنشسته فولاد با معضلات بسیاری چون عدم پرداخت بموقع حقوقها، هزینه بالای درمان، سطح نازل حقوقها و بی تامینی به لحاظ مسکن روبرویند. بازنشستگان فولاد در تجمعاتشان بارها اعتراض خود را به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر اعلام داشته و بر خواستهای افزایش حقوقها به بالای خط فقر ٤ میلیون تومان، پرداخت بموقع دستمزدها، و درمان رایگان تاکید کرده اند. خواست فوری بازنشستگان فولاد پرداخت طلبهایشان است. در اعتراضات این کارگران نیز مدیای اجتماعی نقش مهمی در اطلاع رسانی، اعلام فراخوانهای اعتراضی از قبل و تدارک سازمانیافته برای برپای آنها داشته است. همچنین نقش خانواده ها در اعتراضات این کارگران یک نقطه قوت مهم بوده است. این اعتراضات ادامه دارد.

اعتراض متحدانه کارگران نیشکر هفته و خانواده هایشان

هفته گذشته، هفته اعتراضات متحدانه و قدرتمند کارگران نیشکر بود. ٤ هزار کارگر هفت تپه از بخش های مختلف آن در اعتصابند و خانواده نیز همدوش کارگران در تجمعات شرکت داند. در این هفته کارگران جاده بستند. با خاموش کردن کوره بخارکارخانه، کل تولید را خواباندند. با هجوم به مدیریت و حراست، در مقابل قلدری های آنها ایستادند. اعلام کردند مدیریت باید برکنار شود. و مدتهاست که خواستار بیرون رفتن حراست و دیگر نیروهای سرکوبگر از کارخانه هستند. در این اعتراضات کارگران هفته تپه با قدرت اتحادشان در مقابل توطئه گری های کارفرما و مقامات مسئول و تفرقه افکنی هایش ایستاده اند و میگویند وعده بس است، باید هر پاسخ داده میشود، کتبا و رسما به آنها اعلام شود. کارگران نیشکر هفت تپه ٥ ماه دستمزد طلب دارند و حق بیمه شان نیز پرداخت نشده است. در تجمع اعتراضی روز ٢٢ آذر ماه کارگران نیشکر هفت تپه، هنگامیکه مامورین انتطامی با حضور در میان کارگران در محل تجمع آنها در مقابل درب ورودی محوطه صنعتی تلاش داشتند تا رضایت کارگران را برای برگزاری جلسه مشترک با اسد بیگی مدیر عامل کارخانه و نماینده اداره اطلاعات و دیگر مسئولین محلی جلب کند، کارگران یکصدا اعلام کردند این جلسه باید در محوطه درب ورودی محوطه صنعتی و با حضور همه کارگران و بطور علنی برگزار شود. بدین ترتیب کارگران به تصمیم گیری در مجمع عمومی شان تاکید گذاشتند.

بدین ترتیب زیر فشار اعتراضات کارگران مدیریت گام به گام عقب نشسته و تا کنون فیش های حقوقی مرداد و شهریور آنها را داده اند. اعلام شده بود که پرداخت حقوق شهریور ماه مشروط به پایان دادن به اعتصاب کارگران است. کارگران نیز اعلام کرده اند دیگر به این وعده ها باور ندارند. دیگر حاضر به قبول گرو گرفتن دستمزدهایشان به این صورت نیستند. و تمام طلبهایشان را میخواهند. کارگران خواستار برکناری مدیریت هستند و در اعتراضاتشان بر حق تشکل خود و رسمیت شناختن سندیکای نیشکر هفت تپه تاکید کرده اند. همچنین یک تاکید دیگر کارگران در اعتراضاتشان این بوده است که اگر به خاطر این اعتراضات کارگری دستگیر، یا اخراج شود، اعتراضات خود را با قدرت بیشتری ادامه خواهند داد. سازمانیابی در مدیای اجتماعی و اطلاع رسانی هر روزه از نقطه قدرت های مهم اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه است. درسهای مهم این اعتراضات را باید آموخت.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در داخل و در سطح بین الملی انعکاس بسیاری داشته است. یکی از موضوعات مهم کنگره فدراسيون اتحاديه های کارگری بخشهای صنايع کشاورزی، مواد غذايی، هتلداری، رستوران، توزيع مواد غذايی و تنباکو که در روزهای ٢٩ اوت و اول سپتامبر برگزار شد، حمایت از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه بود. هم اکنون نیز سایت خبری بین المللی لیبراستارت با گذاشتن نامه ای حمایتی از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه خواستار همبستگی همگان با خواستهای اعتراضی این کارگران شده است. این نامه حمایتی را وسیعا حمایت کنیم.

انترناسیونال٧٤٢

شهلا دانشفر

اینرا هم بخوانید

حکم اعدام توماج صالحی  و انفجار خشم کل جامعه- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۲۹ حک اعدام توماج صالحی کل جامعه را  تکان داد. مردم با فریاد …