کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع سراسری بازنشستگان در ٣١ مرداد مقابل مجلس اسلامی، تداوم اعتراض علیه حکم بربریت شلاق و امنیتی کردن مبارزات، اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی در کنار اعتراضات گسترده کارگری در مراکز مختلف کارT از جمله اخبار و مسائل مهم کارگری در هفته گذشته است.

٣١ مرداد یک نقطه عطف دیگر

روز ٣١ مرداد مقابل مجلس اسلامی یکی از روزهای پر جوش و خروشی بود که بازنشستگان از سراسر ایران در آنجا جمع شده و با شعارهایشان و با کف زدن هایشان صحنه های پرشوری از اتحاد و همبستگی را به نمایش گذاشتند. فراخوان این تجمع از قبل داده شده بود و بازنشستگان از سراسر کشور در این تجمع شرکت کرده بودند و زیر بنرهایی که بدست داشتند، اسم شهرهای خود را نوشته بودند. در این روز جدا از بازنشستگان تعداد قابل توجهی از کارگران و معلمان شاغل و دیگر اقشار مردم نیز در حمایت از فراخوان بازنشستگان شرکت داشتند. این اولین تجمع سراسری بازنشستگان در سال جاری بود و به نوعی یک نقطه عطف بود. در این حرکت اعتراضی بار دیگر اتحاد بازنشستگان و شاغلین، اتحاد معلم، کارگر، پرستار را شاهد بودیم. در عین حال، این حرکت تاکید دیگری بر ممکن بودن اعتراضات سراسری و فراهم شدن بستری برای ایجاد تشکلهای توده ای سراسری بود. همچنین تاکیدی بیشتر بر نقش مدیای اجتماعی در گفتمان سازی و ارتباط گیری و گرد آوری نیرو حول خواستهای مشترک و رفتن به سوی اعتراضات سراسری بود. در این روز آنچیزی که مضمون این اتحاد و همبستگی را شکل میداد، اعتراض به کل توحش سرمایه داری حاکم، از جمله اعتراض علیه فقر، تبعیض، نابرابری، اختلاسها و سرکوبها با خواست میعشت، منزلت و داشتن یک زندگی انسانی بود که خود را در شعارهای کوبنده ای که فریاد زده میشد، بیان میکرد. از جمله شعارهای اعتراضی بازنشستگان در این روز عبارت بودند از:

حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، اگر که من نبودم، تو اون بالا نبودی، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، دولت، مجلس، خجالت، خجالت، خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون، حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه، معلم زندانی آزاد باید گردد، جای عبدی زندان نیست، جای محسن عمرانی زندان نیست، سفره ما خالیه، پز شما عالیه، کارگر شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد، حقوق نابرابر، تحمیل فقر بیشتر، یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه ، ظلم ستم کافیه، سفره ما خالیه، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، ما بازنشستگانیم، از جان رستگانیم. طنین این شعارها در مقابل مجلس و خیابانهای اطرافش، فضای پرشوری از اعتراض و مبارزه را به پا کرده بود.

اعتراض علیه زندگی زیر خط فقر یک محور مهم فراخوان به تجمع اعتراضی برای روز ٣١ مرداد بود که صف عظیم بازنشستگان در سراسر کشور را به هم وصل میکرد. از جمله در قطعنامه گروه بازنشستگان بر خواستهایی چون برون رفت از خط فقر یعنی (چهار میلیون تومان)، داشتن بیمه های همگانی و درمان رایگان و برداشتن فشارهای امنیتی از فضاهایشان تاکید شده بود. آنها همچنین خواستار اداره و نظارت بر صندوق های بازنشستگی خود و رسیدگی به غارت هرگونه صندوق و موسسه های مالی بازنشستگان مانند جریان کارت صدرا… شدند. و مضمون این خواستها پلاکاردها و شعارهای تجمع روز ٣١ مرداد بازنشستگان را رقم زد. از جمله در این روز پلاکاردهای تبعض تا کی، ما خواهان افزایش حقوق تا ٤ میلیون خط فقر می باشیم، تحصیل رایگان حق مسلم فرزندان ماست، توجه ها را بخود جلب میکند.

در آخر تجمع اعتراضی روز ٣١ مرداد، بازنشستگان پس از خواندن قطعنامه شان، در حالیکه شعارهایشان را فریاد میزدند، تا میدان بهارستان راهپیمایی کردند و قرار مدار ادامه اعتراضشان را گذاشتند. در بنرهایشان اعلام داشتند که حاضر به مذاکره نیستند و فورا جواب میخواهند و با شعار تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم عزم جزم خود را برای پیگیری خواستهایشان به نمایش گذاشتند.

گفتنی است که اعتراضات بازنشستگان در سال گذشته یک عرصه مهم از اعتراضات مردم در سطح جامعه علیه فقر و کل سیستم تبعیض و نابرابری بود. یک نمونه بارز آن تجمع ده هزار نفره بازنشستگان در ٢٢ اسفند سال گذشته بود که به عنوان یک اتفاق سیاسی مهم در سال ٩٥ میتوان از آن نام برد. تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز ٣١ مرداد شروع دور جدیدی از این اعتراضات در سال جاری است.

علیه حکم بربریت شلاق و علیه امنیتی کردن مبارزات

یک اتفاق مهم دیگر اعتراض علیه حکم بربریت شلاق علیه شاپور احسانی راد با شعار شلاق ممنوع و علیه امنیتی کردن مبارزات و از جمله اعتراض علیه بازگرداندن رضا شهابی، اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به زندان است. در این هفته دو بیانیه یکی از سوی سندیکای کارگران نقاش استان البرز و دیگری بیانیه ای با امضای جمعی از کارگران و معلمان علیه حکم شلاق برای شاپور احسانی راد و در اعتراض به بازگرداندن رضا شهابی داده و امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان  مردم معترض داده شد. سندیکای کارگران نقاش استان البرز در بیانیه خود ضمن محکوم کردن صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی راد، خواستار لغو فوری این حکم و ممنوعیت احکام شلاق شده است. در بخشی از آن چنین آمده است:” ما برده نسیتم. اعتصاب، تجمع، تشکل، برگزاری مراسم اول مه، اعتراض علیه زورگویی های کارفرمایان همه حقوق پایه ای ماست. اما قوه قضاییه در کنار حراست و قوانین هر روز این حقوق پایه ای ما را زیر پا میگذارد و هر اعتراضی را با عنوان اخلال در امنیت ملی و غیره با زندان و اخراج و احکام بربریتی چون شلاق پاسخ میدهد. ما به این احکام اعتراض داریم.  ما کارگران به زندگی زیر خط فقر اعتراض داریم. به محروم بودن از پایه ای ترین بیمه های اجتماعی چون بیمه بیکاری، درمان رایگان و تحصیل رایگان برای فرزندانمان اعتراض داریم. ما حق اشتغال داریم. ما حق داشتن یک زندگی شایسه انسان را داریم. ما خواهان برقرای و برسمیت شناخته شدن کلیه این حقوق هستیم ، و دستگیری، محاکمه و زندانی کردن و شلاق زدن و جریمه کردن کارگران و معلمان و مردم معترض را که بخاطر مبارزه برای همین خواستها و تحت عناوین امنیتی دستگیر و زندانی میشوند محکوم میکنیم.  بار دیگر تاکید میکنیم ما خواستار لغو حکم شلاق علیه شاپور احسانی راد و آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی هستیم. به محاکمه فعالین پایان دهید. کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.”

همچنین در بخشی از این بیانیه جمعی از کارگران و معلمان که به همین مناسبت داده شده، چنین آمده است: “قوه قضاییه برای ایجاد وحشت و برعلیه منافع و مطالبات نیروی کارمزدی اقدام به صدور احکامی چون زندان ، تبعید، شلاق وتهدید به اخراج از کار متوسل می شود واین درحالی است که چنین احکامی نمی تواند کارگران را به تمکین در برابر ستمگریهای سرمایه داری وادارد، بلکه عزم طبقه کارگر را برای مبارزه تا رسیدن به حقوق قانونی خود بیشتر از گذشته جزم می نماید. در خاتمه این بیانیه بر گسترش اعتراض علیه چنین احکامی تاکید گذاشته و خواستار لغو حکم شلاق علیه شاپور احسانی راد و تمامی کارگران و فعالین اجتماعی و آزادی فوری رضا شهابی شده است. در سطح بین المللی نیز آی تی اف، اتحادیه بین المللی ترانسپورت و ٥ سندیکای عمده کارگران فرانسه، سِ. اِف .دِ.تِ؛ سِ. ژِ.ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندیکائی سولیدر و افِ. اِس. او (فرهنگیان) با انتشار بیانیه مشترکی خواهان آزادی رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شدند.

تجمع اعتراضی کارگران نشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی خود

بدنبال توقف اعتراضات متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه که پس از هفته ها اعتصاب و تجمعات متوالی بوقوع پیوست، مدیریت شرکت به جای رسیدگی به خواستهای آنان، اخراج سازی کارگران را در دستور گذاشته و ٩ نفر از آنان را که اکثرا شاغلین بخش کشاورزی و دارای هشت سال سابقه کار می باشند، اخراج کرده است. صبح روز يکشنبه ٢٩ مرداد ماه، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج همکارانشان در مقابل درب اين شرکت تجمع کردند. به رسمیت شناخته شدن سندیکای هفت تپه، پرداخت فوری طلبهای کارگران، پایان دادن به امنیتی کردن محیط کارخانه و احضار ها و اخراج ها خواستهای فوری کارگران است.

اینرا هم بخوانید

سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام‌ها- شهلا دانشفر

هفته گذشته پس از اعلام اعتصاب‌غذای زندانیان قزل‌حصار در اعتراض به اعدام‌های اخیر گروهی از …