کارگران عسلویه: ما کارگران در عسلویه همراه با کارگران در سراسر ایران اول مه، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

ما فقر نمیخواهیم. تبعیض نمیخواهیم بلکه خواستار یک زندنگی شایسته انسان هستیم. ما بر روی خواستهای فوری زیر تاکید میکنیم و حق خودمان میدانیم که اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد با اعتراضات گسترده تر و سراسری تر خواستهایمان را پیگیر شویم:
در عین حال بر خواستهای سراسری همه کارگران تاکید داریم بنابراین ما خواستار:.
ما به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر شورایعالی کار اعتراض داریم و خواستار حدا اقل دستمزد ٥ میلیون و برچیده شدن حقوقهای نجومی هستیم
ما خواستار پرداخت بموقع حقوقها هستیم. نپرداختن بموقع دستمزد باید جرم محسوب شود.
ما خواستار دائمی شدن قرار دادها هستیم
ما خواستار لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی هستیم
ما خواستار برابری زن و مرد هستیم
ما خواستار ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی آنها هستیم. خانواده هایی که ناگزیر به خارج کردن کودکانشان از چرخه تحصیل و فرستادن آنها به سر کار میشوند، باید تحت پوشش حمایت دولت قرار گیرند و زندگی شان تامین شود.
ما خواستار ایمن شدن محیط های کار هستید. باید به قتل کارگران در محیط های کار بخاطر ناایمنی آنها خاتمه داده شود.
تشکل،تجمع، اعتصاب، حقوق پایه ای ما هستند. ما به امنیتی کردن مبارزات اعتراض داریم و خواستار آزادی همه کارگران زندانی، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی هستیم و تمامی احکامی امنیتی صادر شدن برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض باید لغو شود
معیشت، منزلت، حق مسلم ماست
زنده باد اول مه روز جهانی کارگر
کارگران عسلویه
پیش بسوی اعتصابات سراسری در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …