کارگران و یک دنیای بهتر

www.facebook.com/wpiran/videos/1517742511593015/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس