اعتصاب کارگران پروژه‌ای پتروشیمی در عسلویه. کارگران شعار می دهند. امسال سال خونه سید علی سرنگونه

صبح دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱،
کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه از ساعت اولیه صبح و قبل از شروع کار دست به تجمع و سردادن شعار زدند فیلمها.https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

بیانیه٢٠ تشکل دانشجویی علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی

بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی رای ما سرنگونی جمهوری …