کارگر کمونیست ۷۳۹ منتشر شد!

لینک به نشریه از اینجا!

اینرا هم بخوانید

نشریه انگلیسی شماره ۱۰ و ترجمه آلمانی شماره ۹ زن، زندگی، آزادی

نشریه انگلیسی شماره ۱۰ ترجمه آلمانی شماره ۹