کلیپ روز: اطلاعیه پایانی پلنوم ۴۹ حزب کمونیست کارگری ایران- ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس