کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: اعتراضات کارگران کشت و صنعت مغان و مردم شروع شد!

در پی واگذاری کشت و صنعت مغان به یک میلیاردر به نام یونس ژائله تحت عنوان خصوصی سازی اعتراضات کارگران این مجتمع و مردم در شهر پارس آباد مغان و شهرها و روستاهای منطقه به این تصمیم دولت بالاگرفته است. کارگران شرکت کشت و صنعت مغان و سایر مردم محروم منطقه دست به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر شرکت زدند. همه اهالی منطقه از این تصمیم بشدت عصبانی و معترض هستند.

زمنیهای کشت و صنعت مغان که امروز تحت نام خصوصی سازی به اعوان و انصار خود این حکومت واگذار میشود، زمینهای مردم این منطقه است که در نظام سلطنتی بزور سرنیزه ژاندارمها از دستشان گرفته شده است و امروز در اختیار سرمایه داران حکومت اسلامی است.

 کارگران شرکت کشت و صنعت مغان، مردم محروم منطقه!

بر هیچکس پوشیده نیست که هدف رژیم سرمایه داران و آیت الله های میلیاردر غارتگر و جنایتکار از  خصوصی سازی ( و یا بقول کارگران نیشکر هفت تپه “خصولتی سازی “) تحمیل فقر و فلاکت و بدبختی هر چه بیشتر بر کارگران کشت و صنعت و مردم محروم منطقه است!

خود مقامات حکومت اسلامی از همین الان نگران آینده اقداماتشان هستند. سخنرانی نماینده منطقه یک نمونه از ترس رژیم از اعتراضات کارگران است. او به صراحت از تبعات این تصمیم در مجلس به دولت هشدار میدهد!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن حمایت از اعتراضات شما کارگران کشت و صنعت مغان، از سایر کارگران و مردم منطقه و پارس آباد و شهرها و روستاها میخواهد برای هدایت و پیشبرد بهتر اعترضات، شوراهای خودشان را تشکیل دهند. اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از نوع اعتراضات شماست. انها با تشکیل مجمع عمومی در واحدهایشان و انتخاب مجمع نمایندگان، اعتصابات و اعتراضات قدرتمندی را پیش بردند و تجربه گرانبهایی برای همه کارگران و مردم ایران به ارمغان گذاشتند. کارگران کشت و صنعت مغان میتوانند و باید این تجربه را راهنمای اعتراضات خود قرار دهند.

کارگران کشت وصنعت مغان!

شما میتوانید با تشکیل شوراها و دعوت کارگران و مردم منطقه به اعتراضات متحدانه، حکومت را وادار به عقب نشینی کنید! در واحدهای کشت و صنعت و در شهرها و روستاها، شوراهای مستقل خودتان را تشکیل دهید و اعتراضاتتان را آگاهانه و نقشه مند و قدرتمند پیش ببرید.

پیش بسوی تشکیل شوراهای سازماندهی اعتراضات!

پیش بسوی اعتصابات سرتاسری!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

۴ دیماه ۱۳۹۷  برابر با ۲۵  دسامبر ۲۰۱۸

 

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …