کمیته آذربایحان حزب کمونیست کارگری: تجمعات اعتراضی معلمان در تبریز، زنجان، اردبیل، میاندوآب و شاهیندژ

روز پنجشنبه ١١ آذر طبق فراخوان قبلی معلمان سراسر کشور برای تجمعات اعتراضی، معلمان در برخى از شهرهای آذربايجان از جمله در تبریز، اردبیل، زنجان، میاندوآب و شاهیندژ تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند.

کمیته آذربایحان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن حمایت از اعتراضات و خواستهای برحق معلمان، بر شرکت و همراهی خانواده ها در این اعتراضات برای تحمیل خواستها و مطالبات معلمان بر حکومت تاکید می کند.

کمیته آذربایحان حزب کمونیست کارگری ایران

١١ آذر ١٤٠٠، دوم دسامیر ٢٠٢١

فیلم زنجان

تصاویر

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …