کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران:مردم کردستان! علیه کشتن کولبران توسط حکومت اسلامی یکصدا دست به اعتراض بزنیم!

هنوز چند روز از آغاز سال نو نگذشته است که متاسفانه در مناطق سلماس، ربط و سردشت با شلیک نیروهای انتظامی حکومت جنایتکار اسلامی، ٢ نفر از کولبران به نام ابراهیم سلیمانی و شهروز حمیدزادە به قتل رسیدند و جمال خباز و لقمان محمدزادە بشدت مجروح شدند.

در سال گذشته بیش از ٧٠ کولبر در اثر شلیک نیروهای انتظامی به قتل رسیده و بیش از ١٥٠ کولبر زخمی و معلول شده اند.

در شهرهای کردستان بیکاری بیداد میکند. رشد نرخ بیکاری در دوسال گذشته در کردستان رو به افزایش بوده و از بهار ٩٤ تا بهار ٩٦ در کردستان حداقل ٣.٩ درصد افزایش پیدا کرده است. هزاران جوان بیکار و مردم زحمتکش در مرزهای مشترک ایران و عراق مجبور به کار غیر انسانی کولبری شده اند. در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر به پرداخت بیمه بیکاری برای تامین زندگی مردم نیست، و فقر و گرانی بیداد میکند مردم مجبورند برای تامین معاش خود به هر کاری دست بزنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری مردم کردستان را فرامیخواند به اعتراضات خود در دفاع از کولبران و علیه وحشیگری حکومت گسترش دهند. باید با اعتراضات عمومی خود کاری کنیم که جنایتکاران قادر نباشند حتی یک کولبر دیگر را به رگبار ببندند. حکومتی که مردم زحمتکش را بیرحمانه کشتار میکند و حاضر نیست به ساده ترین نیازهای زندگی مردم پاسخ بدهد باید سرنگون شود. این فوری ترین خواست مردم در کردستان و در سراسر کشور است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٨ فروردین ١٣٩٧، ٢٨ مارس ٢٠١٨

 

اینرا هم بخوانید

تجمعات بزرگ بازنشستگان در تهران و کرمانشاه، پرستاران شیراز، ادامه اعتصاب کارگران  کربنات سدیم کاوه و…

امروز بیست و دوم خرداد جمعیت بزرگی از بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر …