گزارشات تصویری و فیلم از تجمعات ١٣می در شهرهای مختلف در خارج کشورعلیه اعدامها.

گزااشات تصویری و فیلم از تجمعات 13 می در شهرهای مختلف علیه اعدمها. فیلم های بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

مالمو

سخنرانی حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام در باره موج فزاینده اعدامها در ایران در گردهمایی اعتراضی مالمو- سوئد

آمستردامتجمع اعتراضی در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی‌ وعلیه اعدام

فرانکفورت

کاسل

کپنهاگ سخنرانی سمن فرحزاد – شنبه ۱۳ می ۲۰۲۳

کانادا ونکورر

لندن

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …