گزیده ای از موزیک ویدئوهای توماج صالحی- توماج را آزاد کنید!

https://youtu.be/0GVNgrIDmYo

https://twitter.com/i/status/1420385666228178948

https://twitter.com/i/status/1420407037255639042

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …