گسترش دامنه اعتصاب کارگران نفت به مناطق مختلف

اطلاعیه خبری. روز ١١ مرداد اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد در استان فارس وارد دومین روز خود شد. در همین روز پالایشگاه فاز های ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان در بوشهر و پالایشگاه آبادان در خوزستان نیز بر سر تعویق پرداخت دستمزد خود به اعتصاب پیوستند. در پالایشگاه نفت سنگین قشم در هرمزگان نیز اعتصاب شروع شده است.

اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب از روز هشتم مرداد آغاز شد. در آن روز پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه در استان خوزستان دست از کار کشیدند.

مدتهاست در میان کارگران نفت گفتمان از سر گرفتن اعتصاب بالا گرفته است. بخش بزرگی از این کارگران با شرکت های پیمانی قرارداد دارند و دیرکرد پرداخت دستمزدها و سطح نازل آن و دریافت دستمزد کمتر در برابر کار برابر نسبت به کارگران قرارداد دائم از جمله موضوعات مهم اعتراضاتشان بوده است. بعلاوه اینکه این کارگران بر سطح نازل حقوقها و افزایش دائمی قیمت ها و پایین آمدن دائمی قدرت خریدشان اعتراض دارند. یک معضل همه این کارگران حاکم بودن قوانین برده وار کاری در مناطق ویژه اقتصادی در مناطق نفتی جنوب است و  خواست کارگران لغو فوری این قرار دادها است. اکنون مناطق ویژه نفتی به کانون داغی از اعتراض تبدیل شده و دامنه اعتراضات دارد سراسری میشود.

اعتراضات و اعتصابات کارگران به دستمزدهای نازل و نپرداختن دستمزدها در مناطق و مراکز تولیدی متعددی جریان دارد. باید با اعتصابات سراسری به مصاف شرایط برده وار حاکم بر این کشور رفت. کارگران نفت نیروی عظیمی هستند و با پافشاری بر خواستهایشان میتوانند حکومت و سرمایه داران را به عقب نشینی جدی وادار کنند و این بر فضای کل اعتراضات کارگری و اجتماعی تاثیر فوری خواهد داشت. یک گام مهم برپایی اعتصابات سراسری و شورای سازماندهی اعتراضات است.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

١١ مرداد۱۳۹۹، ١ اوت ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …