گفتگو با حمید تقوائی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران

اینرا هم بخوانید

سازمانده: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم