گفت و گو: آیا حمایت از مردم غزه حمایت از حماس است؟

اینرا هم بخوانید

سازمانده: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم