گفت و گو: اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

لینک مصاحبه از اینجا

اینرا هم بخوانید

گفتکو با حسن نایب هاشم و شیوا محبوبی، پرونده جنایات مقامات جمهوری اسلامی با مرگ آنها بسته نمی شود