گفت و گو: با سلاح اعتصاب برای لغو اعدامها در ایران – کیوان جاوید با حمید تقوائی

اینرا هم بخوانید

پاسخ: انتصاب پزشکيان، علل و پيامد ها