گفت و گو: منصور حکمت، انقلاب زن زندگی آزادی

اینرا هم بخوانید

رویدادها: کمپین مالی و ضرورت کمک مالی به حزب کمونیست کارگری ایران و تلویزیون کانال جدید