گفت و گو: هدف ترامپ از سفر به کشورهای عربی چیست؟ مصاحبه با محمد آسنگران-۳۱ مه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس