گوهر عشقی فیلم ساخته‌شده صداوسیما در مورد حمله اخیر به او را «دروغ» خواند

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …