یک دنیای بهتر: هدف رژیم از پخش فیلم “طراحی سوخته” – با علی جوادی

لینک از اینجا

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس