یک کولبر به اسم “لقمان محمدزادە” ۳۷ ساله و متاهل، از ناحیه ران و شکم مورد تیراندازی نیروهای رژیم اسلامی قرار گرفتە است

اینرا هم بخوانید

نوروز ۱۴۰۲

طرح: شهاب جعفرنژاد