۱۴ میلیون نفر نیاز به “شغل شایسته” دارند.”طرح زیست بوم ملی اشتغال” وزارت کار و ادعای ایجاد اشتغال!!

رحیم سرهنگی رییس موسسه کار و تامین اجتماعی می گوید: ۱۴ میلیون نفر در کشور نیاز به “شغل شایسته” دارند و زیست بوم ملی اشتغال هدف خود را بر توسعه شغل شایسته قرار داده است. “طرح زیست بوم ملی اشتغال” از اولویت‌های وزارت کار است که در راستای برنامه اشتغال دولت، تدوین و پیاده‌سازی و در آن کاهش بیکاری، کار شایسته و توسعه فرهنگ کارآفرینی دیده شده است.لازم به توضیح است وزیر کار حکومت هم مدتی قبل گفته بود: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون نفر از مردم شغل شایسته ندارند که این به معنای آن است که مشاغل آنها ناقص، ناپایدار و دارای مشکلاتی است.

روزنه: این سخنان مقام رژیم تائید رسمی بیکاری ١٤ میلیون نفر است. حکومت اینبار برای مقابله با بیکاری “طرح زیست بوم ملی اشتغال” را در دست اجرا دارد. در کنار ادعاهای همیشگی اشتغال میلیونی، که در سالیان گذشته در بوق و کرنا کرده بودند، عملا به ثمر نرسیده است. هزاران میلیارد پول و اعتبار را به باندها و دار و دسته های حکومتی برای ایجاد اشتغال مورد نظر حکومت دادند، طرح و پروژه های اشتغالزایی موقت ایجاد کردند و بعد از چند ماه اعلام کردند، پروژه هایشان شکست خورده است. با نگاهی به گزارشات حکومتی در باره سیاستهای اشتغالزایی حکومت در یک دهه گذشته، مشاهده میشود که این اشتغالزایی اکثرا موقت، “غیرپایدار” و غیر کارشناسی بوده است. این پروژه ها نه نتها اشتغالزایی نکرده اند، بلکه به گفته نهادهای حکومتی، نرخ بیکاری را افزایش نیز داده اند. از جمله طرح های جانبی که در جوار صنایع سنگین و بخشا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ها و…. بوده که نتیجه ای نداده اند. نمونه هایی از این اشتغالزایی حکومتی را در پروژه های کشاورزی و طرح های انتقال آب میشود دید که مناطقی از کشور را با بحرانهای بزرگ زیست محیطی مواجه کرده اند. یک محور اعتراض مردم به همین “طرح زیست بوم ملی اشتغال” است.

“طرح زیست بوم ملی اشتغال” مورد نظر حکومت پروژه ای برای سازماندهی دزدان؛ رانت خواران و غارتگران حکومتی در این پروژه ها و تقسیم پول و اعتبار بین این دار و دسته ها است. حکومت و سیاستهای اقتصادی اساسا مهمترین عامل افزایش بیکاری است.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …