۲۶ دی ۱۳۵۷ روزی که شاه فرار کرد و یک ماه بعد رژیم دیکتاتوری آریامهری به قدرت انقلاب مردم سرنگون شد

امروز ۲۶ دی ماه سالگرد فرار شاه و آغاز پروسه سرنگونی رژیم دیکتاتوری آریامهری است. ٤٠ سال پیش در ۲۶ دی ۱۳۵۷ با فرار شاه و با گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم، شعور عمومی جامعه آن روز ایران به سرنگونی حکومت وحشی شاه و اینکه میشود حکومت را به زیر کشید،نهایتا منجر به ٢٢ بهمن ١٣٥٧ و سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به قدرت انقلاب مردم ، یکی از وحشی ترین دیکتاتوریهای قرن بیستم سرمایه منجر شد.
رسانه های بورژوایی و دول غرب جنایتکاری به نام خمینی را از ماهها پیش علم کرده و به عنوان “رهبر انقلاب” به مردم تحمیل کردند.اما جریان ضد انقلاب اسلامی به رهبری خمینی و کل جانیان تازه به میدان آمده، از بدو ورودشان به صحنه سیاست ایران جنگی تمام عیار برعلیه انقلاب ناتمام مردم ایران را آغاز کردند.

خمینی و جریان اسلامی اش با همه باندهای تروریست اسلامی و آدمکش چند سال جنگی خونین با تمام وحشیگیری اسلامی را بر علیه انقلاب مردم سازمان دادند. در دنیای آن روز و در جهان دو قطبی و«جنگ سرد” بین دواردوگاه شرق و غرب، جریان غرب به رهبری آمریکا رسما دست خمینی و جریان اسلامی اش را به خاطر پتانسیل و هیستری ضد کمونیستی اش،باز گذاشته و خمینی و جمهوری اسلامی تازه بر سر کار آمده را “متحد طبیعی شان در جنگ بر علیه کمونیسم روسی” وارد بازیهای منطقه ای کردند.

حمله شوروی سابق به افغانستان، مسلح کردن دار و دسته های تروریست اسلامی مخالف رژیم هوادار شوروی سابق، جمهوری اسلامی را به عنوان اکتور یکی از ارتجاعی ترین جنگ ها و کشتارها بر علیه مردم در ایران، افغانستان و بعدها در منطقه تبدیل کرد.
قدرت گیری جریان تروریست اسلامی و ارائه “الگوی حکومت اسلامی”با چراغ سبزآمریکا و غرب،قبل تر با ) کنفرانس گوادلوپ و…(آغازگر دوره سیاهی در تاریخ معاصر ایران و در خاورمیانه می باشد. صدور تروریسم اسلامی، کمک و سازمان دادن دهها جریان تروریست اسلامی به عنوان اهرم های فشار جمهوری اسلامی به آمریکا و غرب در بازیهای سیاسی منطقه ای و.. در طول نزدیک به جهار دهه گذشته، یک سیاست رسمی جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی سر اژدهای تروریسم اسلامی و بربریت و وحشیگری اسلامی به تمام معنا در منطقه می باشد.

جنگ مردم برعلیه حکومت تروریستها نزدیک به چهار دهه است که در تمامی عرصه ها ادامه دارد.مردم ایران هیچ موقع جمهوری اسلامی نخواسته اند. جمهوری اسلامی با جنایت، کشتارهای بیشمارش، با زندان و شکنجه و .. بر سر پا مانده است. مردم ایران در تدارک انقلابی دیگر برای به زیر کشیدن حکومت تروریستهای اسلامی می باشند.

در این میان هوادارن نظام دیکتاتوری سلطنتی پهلوی هم علیه انقلاب مردم و سرنگونی رژیمشان نزدیک به چهار دهه است سمپاشی کرده و در تقلا هستند برای نظام سرنگون شده شان در مقایسه با نظام کثیف جمهوری اسلامی،”مشروعیت” و آبرو دست پا بکنند. تلاشی بیهوده! مردمی که رژیم دیکتاتوری وحشی سرمایه داری پهلوی را با تمام دم و دستگاه عظیم سرکوبش به زیر کشیدند،بعید است پشت سر مدعیان نطام پادشاهی و سلطنتی، سرکوبگران سابق شان بخط شوند. شاه سایه خدا در زمین بود و خمینی نماینده خدا و نائیب امام زمان! هر دو نظام بر علیه مردم می باشند.مردم ایران ساهاست به اینها نه گفته اند.

و بالاخره در آستانه چهل سالگی سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی؛ مبارزه مردم برای به زیر کشیدن رژیم هم وارد مرحله تازه ای شده است. ماههای دی و بهمن سال 1357 ، ماههای پرشور انقلاب؛ اعتراض، مبارزه و یادآور روزهای تاریخی در مبارزه مردم بر علیه نظام سلطنتی و تجدید پیمان و انرژی گرفتن مردم برای گسترش مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی می باشد. جمهوری اسلامی هم با انقلاب مردم سرنگون خواهد شد. جمهوری اسلامی محصول سرکوب خونین انقلاب مردم ایران است.ذره ای مشروعیت نداشته و ندارد.
یکی از بهترین و باشکوه ترین دوره های زندگی سیاسی من شرکت در مبارزات آن دوره مردم ایران برای رهایی از شر حکومت دیکتاتوری آریامهری بود. اکنون چهل سال از آن روزها می گذرد و هنوز رهایی و آزادی مردم از نکبت رژیم سرمایه داری وحشی جمهوری اسلامی امر من و نسل من به همراه نسل های جوان می باشد. یاد آن روزها گرامی باد. به امید سرنگونی جمهوری اسلامی و رهایی مردم و برپایی جامعه ای آزاد، برابر با وسیع ترین آزادی های سیاسی و رفاه و آسایش و آرامش برای مردم!
محمد شکوهی
26 دیماه 1397، 16 ژانویه 2019

تصاویر

 

 

 

اینرا هم بخوانید

وزارت بهداشت: “افزایش۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی جبران گذشته است”- محمد شکوهی

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت هفته گذشته در دفاع از مصوبه شورای‌عالی بیمه مبنی …